ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت دو

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت دو

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت دو

افراد مجهولافراد منفعلافراد چند شخصیتیافراد فریب کار

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت دو

۴٫ افراد مسلط به حساسیت های ما، حساسیت احساسی، و به ویژه وجدان، شکار می کنند. آنها می دانند که شانس خوبی دارند که شما را به یک رابطه متصل کنند؛ زیرا شما مهربان، احساس، مراقب باشید و البته، زیرا شما می خواهید کمک کنید. آنها ممکن است در ابتدا به خیر و مهربانی شما لطمه بزنند، و اغلب شما را برای شخص شگفت انگیز شما ستایش می کنند. اما در طول زمان، ستایش از این ویژگی ها به حداقل می رسد زیرا شما در خدمت کسی است که واقعا به شما اهمیتی نمی دهد. آنها واقعا فقط در مورد آنچه شما می توانید برای آنها انجام دهید.

۵٫ اگر شما می خواهید یک راه آسان برای کشف manipulators از افراد مضطرب، توجه به نحوه صحبت در مورد دیگران در رابطه با شما. آنها اغلب در مورد پشت سر شما صحبت می کنند همانطور که با دیگران صحبت می کنند. آنها کارشناسی ارشد در “triangulation” هستند – ایجاد سناریوها و پویایی هایی که باعث فریب، رقابت و حسادت می شوند، و تشویق و ترویج ناسازگاری را ممکن می سازد.

۶٫ هرگز زمان خود را صرف نکنید تا تلاش کنید توضیح دهید که شما به افرادی متعهد هستید که به سوء تفاهم شما متعهد باشند. اگر کسی شما را نگیرد، اطمینان ندهید تا زمانی که انجام شود. مأموریت خود را برای به دست آوردن آنها برای درک و دوست داشتن خود نکنید؛ آنها به عنوان یک فرد علاقه مند نیستند.

برای مطالعه پارت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت یک

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت سه