نمایشگاه ماشین فرانکفورت-رونمایی آئودی از ماشین های جدید

نمایشگاه ماشین فرانکفورت-رونمایی آئودی از ماشین های جدید

نمایشگاه ماشین فرانکفورت-رونمایی آئودی از ماشین های جدید

نمایشگاه ماشین فرانکفورت-رونمایی آئودی از ماشین های جدید نمایشگاه ماشین فرانکفورت-رونمایی آئودی از ماشین های جدید

آئودی ایکون
تیم طراحی آئودی با تکیه بر ویژگی های مستقل مفهوم جدید، Aicon را با یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز کرده است. هنگامی که مسافر از داخل کشور در تاریکی بیرون می آید، به عنوان “همراهی نور” عمل می کند و به دنبال آن مسیر خود را بیرون از ماشین روشن می کند.