سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

با تعدادی از نظریات مربوط به روابطی که توسط روانشناسان پیشنهاد شده اند، به جز شاعران، فیلسوفان، و نمایشنامه نویسان، ممکن است به نظر می رسد غیر ممکن است که هر چیزی را که به یک معیار منطقی نزدیک می شود، بیاوریم. با این حال، الی فیکنل و همکارانش در دانشگاه Northwestern (2014) به راحتی می روند، جایی که چند روانشناس ممکن است سرمایه گذاری کنند، این کار را فقط با پیشنهاد اینکه فقط ۱۴ اصول اساسی در زمینه کلی نظریه های روانشناسی وجود دارد، انجام داده اند. افزون بر این، ۱۴ برابر بیشتر می شود، زیرا آنها به ۴ دسته پرسش ها مربوط به یک جنبه متفاوت از روابط می پردازند که از شکل گیری آنها تا پایان دادن به آنها است.

مبنای اساسی این کار، علم روابط است یا آنچه که نویسندگان به عنوان «زمینه بین رشته ای که روش های تجربی متنوعی را برای درک آغاز، توسعه، نگهداری و انحلال روابط بین فردی» به کار می برد، مورد استفاده قرار می گیرد (ص ۳۸۴). هرچند اینها فقط روابطی نیستند، اما آنهایی هستند که مردم در نظر دارند نزدیکترین آنها هستند. به احتمال زیاد شما بیشترین شریک زندگی خود را دارید یا فردی که در یک رابطه متعهد هستید، اما در هر صورت، هر دوی آنها یک فرد و یک شخص هستند.
فینکل و همکارانش طبقه بندی اصول رابطه را به عنوان یک کار “آشپزی” تقسیم کردند که در آن “هر نظریه یک ظرف است (به عنوان مثال یک کاری) که از مواد گسسته تشکیل شده است (مانند دانه، پروتئین، سبزی، ادویه چند ) (ص ۳۸۶). “آنها برای خودشان” وظیفه استخراج اصول هسته-مواد اولیه را تعیین کردند و سپس تعیین اینکه کدامیک از اصول در سراسر نظریه ها متمرکز شده است.

همانطور که شما این ۱۴ اصل را در نظر می گیرید، سعی کنید آنها را به روابط نزدیک خودتان بسپارید، به خصوص آنهایی که بیشترین تاثیر را در طول عمر خود داشته اند. ما در این اصول با توجه به مجموعه ای که آنها در Finkel et al. طرح:

مرحله ۱: یک رابطه چیست؟

۱٫ منحصر به فرد: یک رابطه نزدیک فقط ترکیبی از ویژگی هایی است که هر شریک دارای آن است، اما بازتاب تعامل ویژه ای است که در هنگام شریک زندگی خود اتفاق می افتد. شما با شریک زندگی خود متفاوت رفتار می کنید تا اینکه با دیگران رفتار کنید، و همسرتان هم همین کار را می کند. شاید شما نسبتا آرام و کمی از یک درونیتان هستید، و بنابراین شریک زندگی تان است. با این حال، زمانی که دو نفر از شما با هم هستند، شما بدون کوچکترین حرف حتی درباره کوچکترین حرف صحبت می کنید. رابطه شما منعکس می شود، سپس، چیزی ویژه ای اتفاق می افتد که شما در حضور یکدیگر قرار داشته باشید.

۲٫ یکپارچگی: حس خودتان به طور عمیق در شریک زندگی شما تعبیه شده است. هر کدام از شما دارای هویت خود هستند، اما گاهی اوقات سخت است که بفهمید مرز بین یک پایان و دیگری شروع می شود. مردم به شما به عنوان یک زن و شوهر فکر می کنند، و برای کسی که شما را نمی توان با هم، از جمله خودتان، تصور کنید.

۳٫ مسیر: ارتباط شما با شریک زندگی شما، تاریخی است که در طول زمان خود با هم تکامل یافته است، به طوری که آن را همان زمانی که آن را آغاز شد نیست. در روز به روز، شما ممکن است این تغییرات را متوجه نشوید، اما هنگامی که حتی چند سال پیش فکر می کنید، متوجه شده اید که از آنجا منتقل می شود. شانس خوب است، همچنین، رابطه شما در آینده در حال تکامل است. نظریه های ارتباطی گاه گاه پیشنهاد می کنند که مراحل ثابت، مانند کسانی که با تولد و رشد کودکان رخ می دهد، وجود دارد، اما بسیاری از نظریه ها به جای آن یک مجموعه مایع تر از تغییرات پویا را پیشنهاد می دهند.

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار