مطالب زناشویی-اسپرم

مطالب زناشویی-اسپرم

مطالب زناشویی-اسپرم

مطالب زناشویی-اسپرم

با منی اشتباه نشود

اِسپِرم یا اسپرماتوزئید یا نرینگی به سلول‌های جنسی جانور نر می‌گویند که در غدد جنسی تولید می‌شود.

اسپرم (به انگلیسی: sperm) یا اسپرماتوزوآی بالغ سلول جنسی (گامت) جنس نر در اغلب جاندارانی است که به طریقه جنسی بارور می‌شوند. اسپرم هاپلوئید است (کروموزومهایش جفت نیستند).

در انسان اسپرم در بیضه شروع به ساخته شدن می‌کند و پس از تکامل در برخایه(اپیدیدیم) از طریق منی از بدن خارج می‌شود. اشکال در ساخت یا آزادسازی اسپرم می‌تواند موجب ناباروری مردان شود.

بر پایه برخی پژوهش‌ها تولید اسپرم در همه جانداران به ۶۰۰ میلیون سال پیش برمی‌گردد. تولید اسپرم در تمام جانداران تحت تاثیر ژنی به نام Boule است. این ژن در طی تکامل نوع بشر از آغاز تا کنون بی تغییر باقی مانده‌است و در تمام جانداران وجود دارد.

 

تولید اسپرم

در انسان با فرا رسیدن زمان بلوغ، ساخت مداوم اسپرم در بیضه‌ها با سرعت حدود ۱۲۵ میلیون اسپرم در روز شروع می‌شود. اسپرم‌ها در اطراف دیـواره‌های لوله‌های سمینیفر تکامـل پیـدا مــی کنند و دم‌های آنها که آنها را قادر به شنا کــردن مـی کـنند، بـه سمت مرکز لوله‌ها قرار می‌گیرند. اسپرم بالغ در یک لوله پیچ در پیچ به نام اپیدیدیم که پشت هر بیضه قرار دارد، نگهداری می‌شود. سرانجام اسپرم‌ها یا در طی فعالیت جنسی با انزال بیرون می‌روند و یا به داخل بدن بازجذب می‌شوند.

مطالب زناشویی

تولید اسپرم

اسپرم مردانه

الت تناسلی مرد