تعداد کم زنان در فناوری

تعداد کم زنان در فناوری

تعداد کم زنان در فناوری

تعداد کم زنان در فناوری

یادداشت داخلی آمورم Damore در گوگل استدلال می کند که زیست شناسی ناشی از فقدان زنان در فن آوری نه تنها سبب می شود او از کارش اخراج شود بلکه موجب اختلافات عمومی نیز شده است. این حوادث نشان دهنده دشواری تفکر پیچیده در مورد پدیده های پیچیده انسان است. بسیاری از کسانی که در این مورد اظهار نظر می کنند، اشتباه می کنند که فرض بر این است که شواهد علمی که ممکن است علل بیولوژیکی را برای فقدان زنان در علل فن آوری های نامطلوب اجتماعی و یا علل اجتماعی-فرهنگی، علل بیولوژیکی را از بین ببرد. این مفروضات خیلی ساده هستند، زیرا نسبت جنسی برهم زده بدون تردید به علت ترکیبی از علل طبیعت و پرورش است. من در این مقاله در مورد این موضوع نوشتم “آیا زیست شناسی توضیح میدهد که چرا مردان بیشتر از زنان در فناوری هستند؟”

شواهد علمی نشان می دهد که تفاوت های جنسی بیولوژیکی برخی از تفاوت های روانشناختی را افزایش می دهد، به ویژه از طریق اثرات زودرس آلودگی. با این حال، زیست شناسی دارای مسیرهای متعددی است که می تواند تاثیر آن بر روان شناسی انسان باشد. دانشمندان هنوز بسیاری از این مسیرها را در رابطه با روانشناسی انسان مورد بررسی قرار نداده اند. بسیاری از ناشناخته ها وجود دارد.
دانشمندان علوم اجتماعی، بویژه روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان، اکثریت معتقدند که تعارض و تبعیض، علل اصلی فقدان زنان در فناوری هستند. شواهد زیادی نشان می دهد که این عوامل نقش مهمی ایفا می کنند، اما اثرات آنها از سایر عوامل علمی تخفیف نمی گیرد.

روانشناسان همچنین توانایی ها و ترجیحات دقیق را که ممکن است مربوط به انتخاب حرفه ای فنی باشند، صرف نظر از این که آیا آنها به طور عمده به طبیعت یا به طور عمده پرورش می یابند، در نظر گرفته است. یکی از ویژگی های این ویژگی توانایی فضایی، به ویژه تست چرخش اشیاء در فضای سه بعدی است. در این توانایی، مردان دارای مزیت قابل توجهی هستند و به نظر می رسد که مربوط به حرفه های فنی می باشد.

جنبه دیگری مربوط به یک بعد از منافع شناخته شده به عنوان مردم در مقابل همه چیز است. به طور نسبی، زنان بیشتر به افراد و مردان در چیزها علاقه مند هستند. بسیاری از اما نه همه تخصصهای فناوری برای چیزهای گرا جذاب تر از افراد گرا هستند و در نتیجه جذاب تر از مردان می شوند. به همین ترتیب، زنان نیز تمایل بیشتری به اهداف زندگی جمعی دارند – به این معنی که آنها مایل به همکاری با مردم هستند و به مردم کمک می کنند که به طور کلی مردم را به عنوان رضایتشان در فن آوری مانند سایر مشاغل رعایت نمی کنند.

نتیجه گیری من این است که علت های متعدد فقدان زنان در شغل های فن آوری است. برای درک، تفکر پیچیده مورد نیاز است. متأسفانه، مردم تمایل دارند به روش ساده ای برای طبیعت یا پرورش تلاش کنند. و گفتمان بیشتر به خطر انداخته می شود، زیرا این بحث سیاسی می شود. استدلال برای علل اجتماعی فرهنگی امروز به نظر می رسد موضع صریحتر و سیاسی تر است. استدلال برای علل بیولوژیکی به نظر می رسد موقعیت محافظه کارانه تر و ارتجاعی است. مبارزه با جنگ های ایدئولوژیک بر سر مساله علمی مربوط به شواهد، از فهمیدن اینکه چرا زنان در تکنولوژی بسیار کم هستند و اینکه چگونه این وضعیت ممکن است تغییر کند، متضرر می شود.

اخبار زنان